පාවෙන හිතිවිල්ල..


සිතිවිල්ල හරියට පිං පොං බෝලයක් වගේ

ඔහේ එහාට මෙහාට පා වෙද්දි
හරියට ටේබල් ටෙනිස් මේසයක් උඩ වගේ
පහර ක කා දෝලනය වෙයි..
හිතේ ඇවිත් වදිනකොට
මෙච්චර රිදෙනවා දැයි
නොදැන හිටි නිසා
ආයෙමත් ආයෙමත් එක පිට එක
පහර දුන්නේ
බේරෙන්න බැරිම තැන
නොපෙනෙන ඈතකට දුරස් කරවන්නයි
සැහැල්ලුවෙන් හිටි පන්දුව

තරඟෙකට ඇද දැම්මේ මං මයි නිසා
මං තාම අරගලයක
ඒ හිතිවිල්ල
අමතක කරලා හරි දමන්න
භූමරංගයක් නොවී....

0 Response to "පාවෙන හිතිවිල්ල.."

Post a Comment