හුඟ කාලෙකින් ලියන කවිය....

සුදු ගවුමේ කරට උඩින් වැටෙන

සුදු කොණ්ඩ පටිය කරකව කව
කවි ලිව්වට පස්සෙයි..
කතන්දර කවි කරන්න
කයි කතන්දර කියන්න..
කවියට ඇරුණ හිත
මේ විදියට
උපන්නේ ...

0 Response to "හුඟ කාලෙකින් ලියන කවිය...."

Post a Comment