මුහුදට ගහන අකුණු...

කලාතුරකින් දවසක


වැහි ඇතිද නැතිද නොහිතා

මුළු විශ්වයම ගුගුරවාගෙන

අකුණු ගහන කොටත්

වෙනස් වෙන්නෙ නැතුව

එක විදියටම ගීතයක් මුමුණමින්

වෙරළම හොයාගෙන

රැළි නංව නංවා

දුවගෙන එන්නේ ඇයි

හැමදාම එකවගේ

ගුගුරා හැලෙන

මහ මුහුද...?

0 Response to "මුහුදට ගහන අකුණු..."

Post a Comment